Збереження особливо цінних лісів (ОЦЛ)

Збереження особливо цінних лісів як принцип ведення лісового господарства в ДП «Рахівське ЛДГ» за схемою

Лісової Опікунської Ради (FSC).

 

 1. 1. Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)

Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для збереження (ОЦЗЛ).

Базовою ідеєю концепції ОЦЗЛ є виявлення особливої цінності для збереження (ОЦЗ): це така цінність, що є особливо важливою і потребує охорони та сталого використання. Особливо цінними для збереження є ліси, де виявлено такі цінності, або, більш точно, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей. Тому виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання.

Концепцію «особливо цінних для збереження лісів» (ОЦЗЛ) розроблено Лісовою Наглядовою Радою (ЛНР – FSC, Forest Stewardship Counsil) для використання в сертифікації ведення лісового господарства і вперше опубліковано у 1999 році. Відповідно до базового принципу 9 ЛНР, працівники лісового господарства повинні зберігати або посилювати відповідні ознаки чи властивості таких лісів, а також регулярно провадити моніторинг їхнього стану. Особливо цінними для збереження є ліси, в яких критично важливе значення мають одна або кілька таких ознак чи властивостей (Табл. 1.1):

Таблиця 1.1.

Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

Визначення категорій особливо цінних для збереження лісів

Характеристика

(згідно принципів та критеріїв ЛНР, лютий 2000 рік)

Категорія 1 

Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття (наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо), важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях.

Категорія 2 

Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівнях, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності. Такі ландшафти можуть бути розташовані в межах одиниці господарювання або містити кілька таких одиниць.

Категорія 3 

Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем.

Категорія 4 

Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях (захист водозборів, попередження ерозії, тощо).

Категорія 5 

Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для існування, забезпечення здорового довкілля тощо).

Категорія 6

Лісові території, що є визначальними для  традиційної культурної ідентичності місцевих громад (мають для них важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне значення).

Прикладами особливо цінних для збереження лісів є:

 • ліс, що захищає водне джерело, що є єдиним у постачанні питної води для певної громади;

 • невелика лісова територія, у межах якої наявна певна рідкісна екосистема або (та) група рідкісних видів;

 • ліс, в якому розташована важлива археологічна пам’ятка;

 • ділянка лісу (виділ, квартал, урочище), якщо вона є природним осередком видів, існування яких під загрозою;

 • праліс, або ліс, якому властиві ознаки пралісу

 • тощо.

Не обов’язково, щоб ОЦЗЛ відповідав адміністративним чи лісогосподарським межам, він може складатися із одиниць ландшафту (урочище, лісова дача, водозбір тощо), частин його, або одного чи декількох виділів або кварталів.

Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін землекористування, господарчої діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗ), необхідно провадити відповідний моніторинг. Перевірка відповідності лісової ділянки критеріям ОЦЗЛ здійснюється раз на 5 років та після проведення будь-яких господарчих заходів на цих ділянках.

Вимоги ЛНР щодо ОЦЗЛ

Згідно з Принципом 9 Принципів і Критеріїв ЛНР (FSC), від працівників лісового господарства вимагається:

 • виявляти особливі цінності для збереження (ОЦЗ), що трапляються  в лісах в межах окремих одиниць господарювання;

 • господарювати в них з метою збереження або підвищення встановлених цінностей;

 • відстежувати стан встановлених цінностей та результати господарювання. 

При сертифікації за схемою ЛНР (FSC) встановлено чотири вимоги (критерії) до Принципу 9 «Збереження особливо цінних лісів», які охоплюють ідентифікацію, консультації, планування ведення господарства та моніторинг ОЦЗЛ  (Табл. 1.2).

Таблиця 1.2.

Принцип 9 ЛНР (FSC).

№ критерію

Критерій

Принцип 9 Збереження особливо цінних лісів. Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах повинно сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно лісів, які мають високу природоохоронну цінність, повинно плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.

9.1

Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження лісів повинні проводитися відповідно до масштабу й інтенсивності ведення лісового господарства.

Метою цього критерію є забезпечення виявлення будь яких особливих або ключових цінностей (тобто ОЦЗ), наявних в межах лісогосподарської одиниці. Виявлені ліси, цінність (тобто ОЦЗ) яких слід зберігати та підвищувати, слід нанести на окрему карту.

9.2

У рамках консультативної частини сертифікаційного процесу, особлива увага повинна приділятися відповідним ознакам цих лісів і можливості їхньої підтримки надалі.

Цей критерій вимагає від спеціалістів лісового господарства консультацій із зацікавленими сторонами (науковцями, НУО, місцевими та релігійними громадами, представниками влади, бізнесу, тощо) щодо виявлення ознак і виділення особливо цінних для збереження лісів та щодо визначення заходів з їх збереження.

9.3

План лісогосподарських заходів повинен включати заходи щодо підтримки або поліпшення відповідних цінних ознак таких лісів. Такі заходи варто планувати з особливою обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. Ці заходи повинні бути  перераховані в короткому плані лісогосподарських заходів, доступному для громадськості. 

Цей критерій уточнює загальну мету ведення господарства в ОЦЗЛ – збереження або збільшення ОЦЗ, а також забезпечує зацікавлені сторони інформацією щодо запропонованого режиму господарювання в ОЦЗЛ. 

9.4

Для оцінки ефективності заходів, спрямованих на підтримку чи поліпшення ознак особливо цінних для збереження лісів повинен проводитися щорічний моніторинг.

Моніторинг складається з двох частин:

§ щорічне визначення стану особливо цінних для збереження лісів;

§ оцінка ефективності поведених в цих лісах лісогосподарських заходів.

Слід особливо наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів, навіть таких, як рубки головного користування. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження або примноження цих цінностей.

Документ доступний на сайті www.fsc.org

(Джерело: Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України))

 1. 2. Особливо цінні для збереження ліси на території ДП «Рахівське ЛДГ»

2.1. Схема і підходи до виявлення ОЦЗ та виділення ОЦЗЛ

Виявлення ОЦЗ у межах лісової території здійснено у два етапи.

Першим етапом була попередня оцінка, яка відразу виключила усі ті лісові території, які очевидно не мають ОЦЗ, та визначила ліси, які потенційно  їх мають.

Попередня оцінка проведена  працівниками ДП «Рахівське лісове дослідне господарство» шляхом аналізу наявної інформації (в т.ч. матеріалів лісовпорядкування, картографічних матеріалів, зокрема планів насаджень) щодо лісових територій ДП «Рахівське лісове дослідне господарство». Попередній аналіз не вимагав використання складних даних або спеціальних досліджень.

Другим  етапом  є повна  оцінка. Ця оцінка здійснюється  для лісових  територій,  що потенційно мають ОЦЗ, з метою чіткого встановлення на них однієї чи кількох ОЦЗ. На цьому етапі ідентифікація ОЦЗ відбувається за фактом перевищення відповідного порогового значення. Порогові значення, залежно від категорій, виражаються  кількістю рідкісних видів, мінімальним розміром території, ступенем важливості функцій лісу, тощо.

Там, де попередня оцінка визначила, що ОЦЗ є потенційно наявними, працівниками ДП «Рахівське лісове дослідне господарство »  буде проведено повну оцінку на предмет наявності чи відсутності ОЦЗ. Процес повної  оцінки  потребує певних зусиль і витрат  для  проведення   додаткових   досліджень, а також залучення експертів Національного лісотехнічного університету України із питань біології, лісівництва, екології, зоології, соціології та інших галузей наук та консультацій із місцевим населенням. Ці заходи здійснюватимуться упродовж 2016-2020 рр.

2.2. Визначення особливо цінних для збереження лісів і залучення зацікавлених сторін до процесу їх збереження і охорони

Працівниками ДП «Рахівське лісове дослідне господарство» разом з експертами Національного лісотехнічного університету України здійснено оцінку особливо цінних для збереження лісів  на території всіх лісництв підприємства шляхом двоетаппного попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок  при натурному обстеженні.

Здійснено опис кожної категорії ОЦЗ та її означення, наведено загальну  характеристику  лісів та  пояснено їх важливість.

Всі ділянки особливо цінних для збереження лісів нанесено на карти лісових насаджень лісництв у масштабі 1 : 25 000. У майбутньому, коли будуть виготовлені електронні карти лісництв за допомогою ГІС-технологій, характеристики ділянок будуть занесені в електронну базу даних і виділені на електронних картах.

Проведено роз´яснювальну роботу серед місцевих верств населення ( у школах, шкільних лісництвах, на зібраннях громад) щодо необхідності збереження цих лісів і залучення громад до їх охорони. У результаті проведених дискусій список особливо цінних для збереження лісів з їх характеристик представлений громадам, заручено їх підтримка, і таким чином громадськість залучено до процесу збереження лісів.

При цьому наголошено, що процес сертифікації лісів і збереження особливо цінних для збереження лісів є постійно діючим процесом за участю як фахівців, так і всіх зацікавлених сторін.

2.3. Структура лісів і природно-заповідного фонду підприємства

При відборі ділянок до категорії ділянок особливо цінних для збереження лісів (пункт 9 сертифікації лісів за принципами FSC) було враховано структуру лісів ДП «Рахівське лісове дослідне господарство» і їх функціональну роль.

Загальна площа лісів ДП «Рахівське ЛДГ» складає     38503,6     га, в т.ч. вкрита лісовою рослинністю –       35679,3      га.

За категоріями ліси розподілені так:

 1. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення –  3692,6  га  –    9,6 %

– Біосферні заповідники  (буферна зона) – 644,0 га.

– Біосферні заповідники  ( зона антропогенних ландшафтів) – 3012,7 га.

– Памятки природи   –   20,4 га.

– Заказники     –    15,5 га.

 1. Рекреаційно-оздоровчі ліси –   5253,0га.  –  13,6 %

– Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон  –  2813 га.

 1. Захистні ліси – 16942,0 га     –       44,0 %

– Ліси протиерозійні  –  13083 га. – 32%

– Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 4188 га.-10,2 %

 1. Експлуатаційні ліси –12616га. 32,8 %

– Експлуатаційні ліси   –   12616 га.

 1. Особливо цінні для збереження ліси і їх характеристика

Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.

До цієї категорії увійшли території “Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду”, а також ліси з з рідкісними ендемічними видами, а також ліси, у яких зосереджені популяції видів, що перебувають під загрозою знищення, вимирають (тобто види, що відносяться до категорій “зникаючі”, “рідкісні” та “вразливі” згідно “Положення про Червону книгу України“ (1992).

Станом на 1.01.2016 р. на території ДП «Рахівське ЛДГ» нараховується 20 об’єктів  ПЗФ.

Розподіл об´єктів природно-заповідного фонду у межах лісництв, та категорії ОЦЗЛ представлені в таблиці.

Лісництво
Загальна площа лісфонду , га
Площа об’єктів ПЗФ, га.
Площа  ОЦЗЛ,  га
Всього
Розподіл по категоріях
 
1
2
3
4
5
6
Говерлянське
5775
1382,6
1847,9
1455,4
1,5
390,0
1,0
Білотисянське
6313
1393,0
45,0
101,3
1245,6
1.1
Щаульське
6542
348,5
1,0
5,7
326,7
15,1
Устєріцьке
6125
644,0
897,3
644,0
80,7
160,6
12,0
Богданське
5526
481,0
1028,0
481,0
67,5
0,5
409,0
70,0
Квасівське
6282
1135.0
2191,6
1223,0
82,2
15,6
170,0
700,8
Рахівське
1940,6
50.0
449,7
160,9
15,3
4,8
223,0
12,0
33,7
Всього:
38503,6
3692,6  
8156,0
4010,3
352,7
22,4
710,3
2226,6
833,7

На території цього лісгоспу виявлено цілий ряд ділянок та масивів, які за своїм призначенням мали б слугувати ядрами для утворення заповідних територій. До них входять, перш за все, протиерозійні та приполонинні ліси, лісогосподарські частини лісів зелених зон, ділянки, де охороняються нерестилища, охоронні зони рік, захисні смуги вздовж доріг.

 1. 3. Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах та їх моніторинг

3.1. Загальні положення

Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в Україні.

Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах.

Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  виконуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих територій.

Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Рахівське ЛДГ» за участі громад, громадських організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в таких лісах тощо.

Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження лісах ДП «Рахівське ЛДГ» є:

 1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за структурою і генезисом до природних.

Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні принципи:

– безперервне існування лісового покриву;

– збереження біотичного різноманіття;

– відтворення структури природних різновікових лісів;

– постійне підтримування стійкості деревостанів;

– вирубування деревини в обсязі річного приросту;

– постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;

– збереження грунтового покриву;

– природоохоронні технології заготівлі деревини.

Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає, на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів базується на вирощуванні цільових насаджень залежно від мети господарювання, кліматичних і грунтово-гідрологічних умов, біології і екології порід. При цьому застосовуються різні, але якомога ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового господарства. Ці підходи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної системи господарювання, перш за все – вибіркової.

 1. Методи та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінімальне порушення  лісового  середовища  й дерев, що залишаються,  тому  інтенсивність  рубок догляду  за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на  35-50%,  а повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду поєднуються  з іншими заходами: огороджуванням  місць росту  цінних деревних,  чагарникових  і  трав’яних  видів, садінням  підліску  або  його  видаленням, створенням піднаметових культур тощо. Під час проведення рубок догляду формується другий ярус, зберігається природне  та штучне (піднаметові  лісові культури)  поновлення  цінних видів, особливо  коли  йому загрожує небезпека витіснення іншими видами.

 2. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо);  рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо.

Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини; відсутність строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки,      ручних механізованих   агрегатів,   підвісних   трелювальних   канатних   установок   (на   схилах крутизною понад 10°), гужового транспорту; максимальне збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.

3.2. Моніторинг особливо цінних для збереження лісів

Моніторинг   високоцінних   для   збереження   лісів   проводиться   на   підприємстві   щорічно   за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх зацікавлених сторін. В ході моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів та їх стан.

Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державнимиі органами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з підприємством тощо.

Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на:

–  моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки;

– щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною  лісовпорядною організацією;

– матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо), які проводять співробітники підприємства разом з науковцями;

–  тривалих стаціонарних наукових дослідженнях;

– спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського підприємства.

Зазначені вище методи можуть комбінуватися.

Моніторинг  оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. В цій роботі будуть брати участь всі зацікавлені сторони.

У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігалися (випадкові  кількісні  флуктуації,  що викликані  природними  процесами,  позитивні  або негативні тренди). В останньому випадку плануються заходи з виправлення ситуації.

Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, мають бути задокументовані   і надаватися для ознайомлення представникам аудиторських компаній під час щорічних аудитів.

Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до короткого звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для всіх зацікавлених сторін та використовуються для планування подальших заходів у таких лісах.